TUTKIMUS

Nätyn toiminnassa opetus ja tutkimus ovat suorassa yhteydessä. Koko opetushenkilökunta tutkii. Monet opintojaksot sisältävät tutkimuksellisia osia tai tapahtuvat tutkimusympäristössä, jolloin tutkimus muodostuu luontevaksi osaksi näyttelijäopintoja.

Tutkinto-ohjelmassa tehdään monialaista, taiteellisesti painottunutta tutkimusyhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten partnereiden kanssa. Lähin yhteistyökumppani on Tutkivan teatterityön keskus T7.

Tutkimusyhteistyön kautta teatterityön tutkinto-ohjelma vahvistaa taiteen ja tieteen välistä vuoropuhelua ja tekee tutkimusta näkyväksi myös yliopiston ulkopuolella.

”Nätyn toiminnassa taide, pedagogiikka ja tutkimus nivoutuvat saumattomasti yhteen”

– Pauliina Hulkko

hulkko-pauliina-150517-JR

Pauliina Hulkon tutkimusintressit liittyvät näyttelijäntaiteeseen, dramaturgiaan, esiintymiseen ja etiikkaan. Hänen tutkimuksessaan hahmottelemansa näyttelijändramaturgia tarjoaa tavan jäsentää ja opettaa näyttelijän erityistä ruumiillista ajattelua. Sen kautta voi myös soveltaa erilaisia näyttelijäntekniikoita.

Minna Hokkasen tutkimusintressit liittyvät erityisesti soveltavaan draamaan ja sen kentältä tarinateatteriin (engl. Playback Theatre). Hän tutkii, miten tarinateatteri voisi toimia näyttelijäntaiteen kehittämisen ja jäsentämisen välineenä, aluksi opiskelijan oman minän ja maailman tutkimisessa, myöhemmin näyttelijän yhteiskunnallisen vaikuttamisen väylänä. Tavoitteena on tutkia myös näyttelijän roolia välittäjänä, mediaattorina nopeasti muuttuvassa maailmassa. Lisäksi Hokkanen on kiinnostunut naisnäyttelijyydestä sekä sukupuolen merkityksestä näyttelijäntaiteessa, teatterityössä ja sen hierarkioissa, menneessä ja tulevassa.

hokkanen-minna-010617
kanninen-mikko-150517-JR

Mikko Kanninen tutkii näyttelijää, tämän ruumiillisuutta ja sen erilaisia mahdollisuuksia alati muuttuvassa todellisuudessa. Tällä hetkellä muuttuvat todellisuudet digitaalisen maailmojen mallintamisen ja tietoliikenneyhteyksien kehityksen parissa asettavat kysymyksiä myös esittävien taiteiden tutkimukseen: etäläsnäolo näyttelijäntaiteen pedagogiassa ja virtuaaliset todellisuudet esityksen alustoina kiinnostavat erityisesti.

Samuli Nordberg aloitti taiteellisen tutkimuksen tohtoriopinnot vuoden 2017 alussa. Hänen väitöstutkimuksensa otsikko on Jaettu tekijyys: ruumiillinen näkökulma. Tutkimuksen keskiössä on kollektiivisen työskentelyn ruumiillisuus, erityisesti esiintyjän ruumiillinen ajattelu sekä sen vaikutukset yksilön ja ryhmän päätöksentekoon.

nordberg-samuli-150517-JR
sariola-lehtinen-soila-010617-JR

Soila Sariola tekee Taideyliopiston Sibelius-Akatemiassa taiteellista väitöstutkimusta improvisoidun laulun ja maalaamisen yhdistämisestä. Hänen tutkimusintressinsä jakaantuvat oman taiteilijuuden ilmentymisen pohtimiseen sekä uusien monitaiteisten improvisaatiomenetelmien ja monitaiteilun pohjalta luotujen pedagogisten harjoitteiden kehittämiseen.

Tiina Syrjän keskeiset tutkimusintressit kohdistuvat vieraalla kielellä näyttelemiseen ja äänen (sukupuolittuneeseen) ruumiillisuuteen. Vieraalla kielellä näytteleminen voi auttaa opiskelijaa hahmottamaan myös oman äidinkielen musiikillisia ja ruumiillisia merkitystasoja sekä äänen ja kielen vaikutusta näyttelijän kehonkuvaan, keholliseen läsnäolokokemukseen ja itsetuntoon.

syrja-tiina-010617-JR

Tutkimushankkeet- ja verkostot

undefined