NÄTY HAKEE PROFESSORIAKuva: Klaus Elfving

Teatterityön professorin määräaikainen tehtävä

Tampereen yliopiston Viestinnän, median ja teatterin yksikössä on haettavana teatterityön professorin määräaikainen tehtävä, joka täytetään ajalle 1.8. 2014–31.7. 2019. Professorin tehtävistä määrätään Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosäännön 3 §:ssä. Lisäksi teatterityön professori toimii teatterityön tutkinto-ohjelman vastaavana, ja hänen tehtävänään on teatterityön opetuksen, taiteellisen toiminnan ja taiteellisen tutkimuksen edistäminen. Tehtävään kuuluvat opetus ja ohjaus niin perus- kuin jatkotutkintojenkin tasolla, ja siihen sisältyy myös hallinnollisia ja tutkinto-ohjelman kehittämiseen liittyviä velvollisuuksia. Professori edistää tutkinto-ohjelman yhteistyötä yksikön muiden oppiaineiden ja Tutkivan teatterityön keskuksen sekä alan muiden kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa. Tarkoitus on, että professori osallistuu elokuussa 2014 tehtävissään aloittavien uusien näyttelijäntyön yliopistonlehtorien rekrytointiin ja mahdollisuuksien mukaan myös kevään 2014 opiskelijavalintaan.

Teatterityön professorin kelpoisuusvaatimuksista määrätään Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosäännön 5 §:ssä.  Tehtävään otettavalta edellytetään korkeatasoista taiteellista pätevyyttä ja vahvaa käytännöllistä perehtyneisyyttä teatterialaan esimerkiksi ohjaajana tai näyttelijänä. Taiteellinen pätevyys muodostuu taiteellisista ansioista, koulutuksesta ja työkokemuksesta. Näyttö alan taiteellisesta tutkimuksesta katsotaan hakijalle eduksi.

Tehtävään valittavalta edellytetään erinomaista  suomen  ja  hyvää englannin kielen taitoa. Ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Professorin tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8–9. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo, julkaisuluettelo, selvitys opetusansioista, lyhyt selostus tehtävän kannalta keskeisistä hakijan ansioista, luettelo enintään kymmenestä (10) taiteelliseen toimintaan liittyvästä työstä/julkaisusta, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa teatterityön professorin tehtävään sekä Tampereen yliopiston teatterityön opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä yksikön oppiaineiden yhteistyötä koskeva kehittämissuunnitelma Tehtäväntäyttösuunnitelmassa on tarkemmat ohjeet hakemukseen liitettävistä asiakirjoista. Ks. tehtäväntäyttösuunnitelma.

Hakemus  tehtävään tulee jättää viimeistään 10.5 .2013 klo 15.45 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella:
https://uta.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=149#login_form