Teatterityön tutkinto-ohjelman opetussuunnitelma 2015-18Teatterityön tutkinto-ohjelma Näty 2015–2018
                                                                                      
Teatterityön tutkinto-ohjelma on viisivuotinen näyttelijän ammattiin valmistava näyttelijäntaiteen koulutus. Se jakaantuu kolmivuotisiin, ilmiöpohjaisesti jäsentyviin kandidaatin opintoihin sekä kaksivuotisiin maisterin opintoihin, joiden aikana opiskelija tutkii näyttelijäntaiteen keinoin yhtä tai useampaa valitsemaansa ilmiötä tai aihepiiriä.
 
Teatterityön opiskelu on monialaista ja -aistista yhdessä oppimista ja kasvamista, jonka päämääränä on taiteellisesti ja ammatillisesti osaava, monipuolinen, omaa työtään arvostava ja sitä yhteiskunnallisesti perustelemaan kykenevä taiteilija. Teatterityön tutkinto-ohjelma tarjoaa opiskelijalle valmiudet harjoittaa ja kehittää näyttelijäntaidetta eri muodoissaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että jokainen opiskelija synnyttää itse oman teatterinsa.
 
Opiskelun lähtökohtana on käsitys näyttelijäntaiteen ruumiillisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta; kaikki mitä näyttelijä tekee, kohtaa ja todentuu hänen ruumiillisessa toiminnassaan ja ajattelussaan. Lisäksi opiskelua määrittää teatterityön kollektiivinen ja esiintyvä luonne. Näyttelijäntaide tapahtuu esityksinä eri ympäristöissä monenlaisten ihmisten ja materiaalien kanssa. 
 
Opiskelu teatterityön tutkinto-ohjelmassa muodostaa pedagogisesti ja taiteellisesti kokonaisvaltaisen opintopolun, jossa taiteilijaksi kasvu alkaa jo valintakokeista, vahvistuu opiskelun edetessä ja muuttuu vähitellen opiskelijan omaksi, läpi elämän kulkevaksi tehtäväksi. Näyttelijän opintopolkua kannattelee esiintyvän ruumiin jatkuva harjoittaminen. Ruumiin tietoisuutta, tuntoisuutta, kuntoa ja taitoja harjoittamalla opiskelija oppii tunnistamaan sen mahdollisuudet ja haasteet. Tämä luo kestävän perustan näyttelijän ammatilliselle hyvinvoinnille ja elinikäiselle oppimiselle. Pitkäjänteinen harjoittaminen tuo lisäksi esiin opiskelijan erityistarpeet ja mahdollistaa niiden huomioimisen opetuksessa.
 
Oppimista tukee reflektio, joka on opintojaksoihin sisään rakennettu työskentelytapa. Vuorovaikutteisen keskustelun avulla sekä opintopäiväkirjaa ja esseitä kirjoittamalla opiskelija oppii havainnoimaan ja sanallistamaan omaa ja muiden osaamista suhteessa aiempaan. Opintojen kuluessa opiskelija saa palautetta niin kanssaoppijoilta, opettajilta kuin muiltakin opetukseen kytkeytyviltä ammattilaisilta. Lisäksi opintojaksoihin olennaisesti kuuluvat esitykset ja muut yleisölle avoimet tapahtumat liittävät opiskelijan laajempaan yhteisöön, jolta saatu palaute on osa oppimista. Opintojaksot arvioidaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Tätä perustelee opiskelun kokonaisvaltaisuus sekä se, että näyttelijäksi kasvaminen ja kehittyminen on prosessi, joka kullakin opiskelijalla tapahtuu omassa tahdissaan ja jota monimuotoinen palaute ja arviointi tukevat.
 
Tulevaisuuden näyttelijä on erilaisissa kulttuureissa ja ympäristöissä toimimaan kykenevä maailman kansalainen, minkä vuoksi teatterityön tutkinto-ohjelma järjestää molemmilla tutkintotasoilla kansainvälistymisopintoja, kansainvälistä opetusta ja yhteistyötä.
 
Teatterityön tutkinto-ohjelmassa näyttelijäntaidetta ja taiteilija-ammattia tarkastellaan neljän näkökulman kautta:
 
Näyttelijä tarinankertojana
Näyttelijä on pitkän tradition jatkaja, jonka tehtävä on kertoa ja ruumiillistaa yksityisiä ja yhteisiä tarinoita. Niiden avulla hän välittää erilaisia ilmiöitä, uusintaa traditiota ja tekee siitä yhdessä jaettavaa.
 
Näyttelijä runoilijana
Näyttelijä on uutta luova taiteilija, jonka tehtävä on synnyttää erilaisia taiteellisia kokonaisuuksia ja yhdistää materiaaleja odottamattomilla tavoilla. Hän kyseenalaistaa ilmiöiden totunnaisia merkityksiä, järjestystä ja suhteita tehden näin muutoksen mahdolliseksi.
 
Näyttelijä insinöörinä
Näyttelijä on käynnistäjä, jonka tehtävä on toimia suhteessa erilaisiin fyysisiin ja teknologisiin toimijoihin ja ympäristöihin. Hän käyttää oman taiteenalansa ja sen ulkopuolelta omaksumiaan tekniikoita rakentaen niiden avulla uudenlaisia kohtaamisia erilaisten teknologioiden, kuten sähköisten medioiden ja digitaalisten ympäristöjen kanssa.
 
Näyttelijä yhteiskunnallisena osallistujana
Näyttelijä on yhteiskunnallinen toimija, jonka tehtävä on työskennellä, neuvotella ja vaikuttaa yhteiskunnan eri alueilla. Hän tekee työtään suhteessa erilaisiin ihmisiin, sosiaalisiin ryhmiin ja luonnonympäristöihin niistä vaikuttuen, niihin vaikuttaen ja niiden kanssa yhdessä toimien.
 

TEATTERITAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op
 
Ilmiöpohjaiset kandidaatin opinnot tähtäävät näyttelijäammatissa tarvittavien taitojen ja tietojen tunnistamiseen ja niiden kokonaisvaltaiseen oppimiseen. Opiskelu perustuu erilaisten ilmiöiden ruumiilliseen tarkastelemiseen, harjoittelemiseen ja esittämiseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ilmiöpohjaisuus kattaa lisäksi dramaturgisen ja taiteellisen kokonaisajattelun sekä erilaiset teoreettiset ja käytännölliset tulokulmat ilmiöiden historiallisiin, filosofisiin ja kulttuurisiin taustoihin. Opintojen aikana opiskelija kartuttaa ilmaisun eri alueita ja tekniikoita ja osallistuu esitysten tekemiseen. Päämääränä on ymmärrys oman ruumiin ja ajattelun mahdollisuuksista sekä kokemus toimimisesta erilaisissa esitysympäristöissä.
 
Teatteritaiteen kandidaatin opinnot etenevät vuosikursseittain, ja osa niistä tapahtuu kansainvälistymis- ja liikkuvuusopintoina. Opinnot muodostuvat aineopintojaksoista, joiden näyttelijäntaiteelliset tavoitteet jäsentyvät yhden ennalta valitun ilmiön tai aihepiirin ympärille. Tutkinto-ohjelman vakituiset sekä vierailevat opettajat vastaavat opetuksesta, josta osa toteutuu yhteisopetuksena. Kutakin opintojaksoa koordinoi nimetty vastuuhenkilö.
 
Ilmiöpohjaisten opintojaksojen ohella tutkintoon kuuluu itsenäisiä, vierailevien opettajien vetämiä erityiskursseja, jotka tarjoavat opiskelijalle ilmiöpohjaisesta opetuksesta poikkeavan lähestymistavan näyttelijäntaiteeseen. Osa erityiskursseista voidaan suorittaa myös vapaavalintaisina käytännöllisinä, taiteellisina tai teoreettisia aineopintoina. Lisäksi kandidaatin tutkintoon sisältyy kolmen vuoden ajan viikoittaisina jatkuvat perusopinnot, teoreettisia aineopintoja, kieli- ja tiedonhankintaopintoja sekä kirjallinen opinnäyte. Kandidaatin tutkinto valmistaa maisteriopintoihin.
 
 
PERUSOPINNOT 50 op
 
ESIINTYVÄN RUUMIIN HARJOITTAMINEN / Exercising the performing body
 
Kandidaatin opintojen läpi kulkeva opintojakso, jolla rakennetaan näyttelijäntaiteen ruumiillista ja moniaistista perustaa.
 
Laajuus
20 op
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Yliopistonlehtorit Samuli Nordberg ja Tiina Syrjä
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee ruumiinsa haasteet ja mahdollisuudet liikkeessä, puheessa ja äänentuotossa
- hahmottaa fyysistä suorituskykyä, ruumiin tietoisuutta ja tuntoisuutta kehittävän tavoitteellisen harjoittelun periaatteet ja yksilölliset sovellusmahdollisuudet
- osaa havainnoida ja tunnistaa omia ruumiillisia toiminta- ja reagointitapojaan ja muuttaa niitä fysiologisesti ja kommunikatiivisesti tarkoituksenmukaisiksi
- tunnistaa aistikokemustensa ja -havaintojensa tuottaman informaation erilaiset luonteet, osaa suhtautua niihin rakentavasti ja tarvittaessa myös kriittisesti
- tiedostaa lihaksiston, tukirangan, äänentuottoelimistön ja hengityksen toimivuuden sekä kehonhuollon, palautumisen, levon ja ravinnon merkityksen näyttelijän yleiselle hyvinvoinnille ja jaksamiselle monenlaisissa työtehtävissä
- osaa luoda ja ylläpitää joustavaa ruumiinkuvaa ja ruumiillista itsetuntoa ja sen avulla suhtautua rakentavasti näyttelijään kohdistuviin määrittelyihin sekä ammatillisen haavoittuvuuden ja menestyksen tuntemuksiin
- osaa sanallistaa ruumiillisia havaintojaan ja keskustella niistä
 
Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija harjoittaa esiintyvän ruumiin tietoisuutta, tuntoisuutta, kuntoa ja taitoja. Opiskelu tapahtuu muun muassa Alexander-tekniikan, chi kungin, taijin, joogan, lihaskunto- ja puhetekniikkaharjoittelun sekä muiden esiintyvää ruumista kokonaisvaltaisesti harjoittavien menetelmien avulla. Lisäksi esiintyvää ruumista harjoitetaan periodiluontoisesti eri ilmaisualueita tukevien tekniikoiden, kuten akrobatian, kontakti-improvisaation ja Estill-tekniikan avulla.
 
Säännöllisenä ryhmä- ja yksityisopetuksena tapahtuva harjoittaminen sijoittuu pääosin aamutunteihin ja virittää näin opiskelijan päivän muihin oppimistilanteisiin.
 
Opintojakso koostuu osasuorituksista, joidensisällöt, painopisteet ja koko vaihtelevat.
Opintojaksoon sisältyy luentoja ja teoriaopetusta.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen
Oppimispäiväkirja
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
Oppimateriaalit
Gelb, Michael J. (2013). Vapaana oppimaan – kehon kautta tietoiseen oppimiseen.Johdatus Alexander-tekniikkaan. Suom. Päivi Saraste ja Aapo Halme. Kuopio: Kuopion Alexander-tekniikka.
Klemola, Timo (2004).Taidon filosofia: filosofin taito. Tampere: Tampere University Press.
Koski, Tapio (2000). Liikunta elämäntapana ja henkisen kasvun välineenä.Filosofinen tutkimus liikunnan merkityksestä. Tampere: Tampereen Yliopisto.
Lauren, Mark (2014). Kehonpainoharjoittelun käsikirja. Suom. Teija Hartikainen. Helsinki: Basam Books
 
Oheiskirjallisuus
Linklater, Kristin (2006). Freeing the Natural Voice, Nick Hern Books.
MacRitchie, James(1993). Chi Kung: Cultivating Personal Energy (Health Essentials). Shaftesbury, Dorset, UK: Element Books Limited.
The Nutrition Source. Harvard University, School Of Public Health. www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/
Ristad, Eloise (1981). A Soprano on Her Head: Right-Side-Up Reflections on Life and Other Performances, Real People Press.
 
 
NÄYTTELIJÄN TIEDOT JA TAIDOT TAITEILIJA-AMMATISSA JA YHTEISKUNNASSA /
Actor’s artistic, professional and societal knowledge and skills
 
Kandidaatin opintojen läpi kulkeva opintojakso, jolla rakennetaan näyttelijäammatin taiteellista, ammatillista ja yhteiskunnallista muotoutumista.
 
Laajuus
10 op
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilö
Yliopistonlehtori Minna Hokkanen
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee näyttelijän ammatilliset toimintamahdollisuudet ja -ympäristöt, niiden merkityksen, kehityksen ja mahdollisuudet Suomessa ja kansainvälisesti ja osaa toimia niissä
- hahmottaa erilaisten näyttelijäntaiteeseen liittyvien medioiden toiminnan periaatteet, rakenteet, mittakaavan sekä tuotannolliset prosessit ja osaa suhteuttaa itsensä niihin
- osaa rakentaa itselleen aktiivista ja itsenäistä toimijuutta monimuotoisessa, jatkuvasti muuttuvassa ammatissa ja yhteiskunnassa
- osaa reflektoida taiteilija-ammattiaan suullisesti ja kirjallisesti
 
Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija perehtyy näyttelijän työkenttään näyttelijävierailujen sekä muiden asiantuntijatapaamisten ja -luentojen, esityskatseluiden, opintomatkojen ja tutustumiskäyntien kautta. Jakson aikana tutustutaan ammattiteattereihin ja muihin näyttelijää työllistäviin toimintaympäristöihin ja instituutioihin (kuten TV, elokuva, radio, museot, sosiaali- ja terveysala), niiden  toimintaan, käytännön työhön, rakenteisiin ja tuotannollisiin prosesseihin.
 
Opiskelija tutkii toimijuuttaan mm. tarinateatterin ja muiden soveltavan teatterin menetelmien kautta.
 
Opiskelija oppii tuntemaan näyttelijän ammattia, teatteria ja laajempaa taidekenttää koskevaa kansainvälistä verkostoitumista, poliittista päätöksentekoa, rahoituksen periaatteita ja yhteiskunnallisia haasteita.
 
Opiskelija tutustuu työlainsäädäntöön, ammattiyhdistystoimintaan, työryhmäperustaisen taiteenharjoittamisen mahdollisuuksiin (kuten apurahoitus, osuuskuntatoiminta) sekä vapaan ammatinharjoittamisen ja yritystoiminnan perusteisiin.
 
Opintojakso koostuu osasuorituksista, joidensisällöt, painopisteet ja koko vaihtelevat.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen
Oppimispäiväkirja
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
Oheiskirjallisuus
Näyttelijöiden työehtosopimus
Näyttelijäliiton Ämyri-julkaisu
TINFOn teatteritilastot
 
 
TAITEEN HISTORIA, FILOSOFIA JA KULTTUURIT / Art history, philosophy and cultures
 
Kandidaatin opintojen läpi kulkeva opintojakso, jolla käsitellään teatterin ja taiteen historiaa, filosofiaa ja kulttuureja.
 
Laajuus
20 op
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilö
Professori Pauliina Hulkko
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa näyttelijäntaiteen kulttuuri-, taide- ja teatterihistoriallisia ja filosofisia yhteyksiä
- hahmottaa näyttelijän ammatin ja teatterin nykytodellisuutta suhteessa erilaisiin historiallisiin traditioihin
- osaa tulkita teatterin ja muiden taidemuotojen merkityksiä eri aikoina ja eri kulttuureissa
- ymmärtää kysymyksiä, joita taideteos on käsitellyt ja herättänyt syntyaikanaan
- osaa tarkastella taiteilijaa ja taideteosta viestien ja merkitysten välittäjänä
- osaa reflektoida oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti
 
Sisältö
Opintojaksolla opiskelija tutustuu teatterin ja taiteen historian lisäksi esittävien taiteiden teoreettiseen taustaan, filosofiaan ja kulttuureihin. Opetus voidaan toteuttaa yhteistyössä journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman kanssa.
 
Opintojakso koostuu osasuorituksista, joidensisällöt, painopisteet ja koko vaihtelevat.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen
Oppimispäiväkirja, essee
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
Oppimateriaalit
Aristoteles (2000). Runousoppi. Suom. Paavo Hohti. Helsinki: Gaudeamus.
Baggini, Julian & Fosl, Peter S. (2012). Etiikan pikkujättiläinen. Suom. Tapani Kilpeläinen. Tampere: niin & näin -kirjat.
Bahtin, Mihail (2002). François Rabelais – keskiajan ja renessanssin nauru. Suomentaneet Tapani Laine ja Paula Nieminen. Helsinki: Like.
Brecht, Bertolt (1991). Kirjoituksia teatterista. Suomentanut Anja Kolehmainen et alii. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
Brook, Peter (1972). Tyhjä tila: nykyteatterista ja sen mahdollisuuksista. Suomentanut Raija Mattila. Porvoo: WSOY.
Campbell, Joseph (1996). Sankarin tuhannet kasvot. Suom. Hannes Virrankoski. Helsinki: Otava.
Diderot, Denis (1987). Näyttelijän paradoksi. Suom. Marjatta Ecaré. Hki: Valtion painatuskeskus: Teatterikorkeakoulu.
Grotowski, Jerzy (2006). Kohti köyhää teatteria. Suomentanut Martti Puukko. Helsinki: Like.
Horatius Flaccus, Quintus (1992). Ars Poetica. Toimittaneet Teivas Oksala ja Erkki Palmén. Helsinki: Finn Lectura.
Meisner, Sanford & Longwell, Dennis (1987). Sanford Meisner on acting. New York: Vintage.
Meyerhold, Vsevolod (1981). Teatterin lokakuu. Suomentanut ja toimittanut Marja Jänis. Helsinki: Love kirjat.
More, Thomas (1984). Utopia. Suom. Marja Itkonen-Kaila.Porvoo: WSOY.
Platon (1999). Valtio. Suom. Marja Itkonen-Kaila. Helsinki: Otava.
Vakhtangov, Yevgeny (2011). The Vakhtangov sourcebook. Edited, translated and with an introduction by Andrei Malaev-Babel. Abingdon: Routledge.
Zarrilli, Phillip (2009). Psychophysical Acting: an intercultural approach after Stanislavski. London & New York: Routledge.
 
Lisäksi opintojaksoon kuuluu näytelmiä sekä muuta opettajien erikseen määrittämää kirjallista ja visuaalista oppimateriaalia.
 
 
AINEOPINNOT 115 op
 
JOHDATUS NÄYTTELIJÄNTAITEESEEN / Introduction to actor’s art
 
Opintojakso, jolla opitaan opiskelemaan näyttelijäntaiteen eri osa-alueita.
 
Laajuus
10 op
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Yliopistonlehtori Samuli Nordberg
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- hahmottaa teatteritaiteen kandidaatin tutkintoon kuuluvat teatterityön opinnot kokonaisuutena ja tuntee oppimisympäristönsä
- ymmärtää näyttelijäntaiteen osa-alueiden moninaisuuden ja niiden keskinäisen yhteyden
- osaa hahmottaa tämän yhteyden suhteessa erityyppiseen työskentelyyn, kuten kohtausharjoitteluun
- ymmärtää, mitä teatterityön opiskeleminen on, ja osaa reflektoida sitä kokemuksellisen ymmärryksensä mukaisesti
- osaa oman ruumiin kokemuksellisen havainnoinnin, tiedostamisen ja sen kanssa työskentelyn perusteet
- tunnistaa eri aistihavaintojen kautta välittyvän informaation vaikutusta liikkeeseen ja ääneen
- ymmärtää soolotyön ja ryhmätyön harjoittelutapojen eroavaisuuksia
- osaa työskennellä vapaan toiminnan ja tarkan näyttämöllisen koreografian jännevälillä
- tunnistaa näyttelijän ammatin kokonaisvaltaisuuden vaatimukset
- ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen taiteilijalle
 
Sisältö
Opintojakson lähtökohtana on kokonaisvaltainen ymmärrys näyttelijästä tarinankertojana, runoilijana, insinöörinä ja yhteiskunnallisena osallistujana. Opintojakson aikana opiskelija opiskelee näyttelijäntaiteen eri alueita (liike, ääni, puhe, musiikki) sekä dramaturgiaa ja kriittistä ajattelua. Lisäksi sen aikana tehdään esitys.
 
Opintojaksoon sisältyy tiedonhankinnan opetusta ja orientoivia opintoja. Lisäksi siihen niveltyy taiteen filosofian, historian ja kulttuurien opintoja.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen
Oppimispäiväkirja, essee, esitys
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
Oppimateriaalit
Baillargeon, Normand (2011). Älyllisen itsepuolustuksen pikakurssi. Suom. Tapani Kilpeläinen. Tampere: niin & näin -kirjat.
Brestoff, Richard (1995). Great acting teachers and their methods. Lyme: Smith and Kraus Book.
Oida, Yoshi (2004). Näkymätön näyttelijä. Suom. Lauri Sipari. Helsinki: Like.
Silde, Marja (toim.) (2011). Nykynäyttelijän taide: horjutuksia ja siirtymiä. Helsinki: Maahenki.
Varley, Julia (2011). Notes from an Odin actress: stones of water. Abingdon: Routledge.
 
 
TEE SE ITSE: TEATTERI, MAAILMA JA MINÄ / Do it by yourself: theatre, world and I
 
Opintojakso, jolla opiskellaan näyttelijän itsenäistä taiteellista ajattelua ja esityksen tekemisessä tarvittavia taitoja.
 
Laajuus
15 op
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Yliopistonlehtori Mikko Kanninen
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa työskennellä taiteellisessa työryhmässä itsenäisesti ja yhteistyössä toisten kanssa
- ymmärtää näyttelijän työn dramaturgisena prosessina
- osaa kohtausharjoittelun perusteet
- osaa välittää omaa taiteellista ajatteluaan sanallisesti ja ymmärtää taiteellisen neuvottelun merkityksen työryhmätyöskentelylle
- tunnistaa solistisen ja yhdessä synnytetyn ilmaisun erot ja vaatimukset
- osaa löytää ja synnyttää esityksen rakentamisessa käytettäviä materiaaleja erityisesti omaelämäkerrallisuuden ja dokumentaarisuuden näkökulmista
- osaa käyttää materiaalien työstämisessä tarvittavia näyttelijänilmaisun keinoja ja keskustella niistä
- hallitsee kohtauksen kirjoittamisessa ja esityksen tekemisessä tarvittavat dramaturgiset perusrakenteet ja -sanaston
- osaa tarkastella yhteisesityksen tekemistä laajemmassa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa yhteydessä
- osaa reflektoida omaa ajatteluaan suhteessa työprosessiin suullisesti ja kirjallisesti
 
Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee esityksen tekemisen perusteita ja kehittää omaa taiteellista ajatteluaan näyttelijäntaiteen eri alueiden kautta. Opiskelija työstää muun muassa omaelämäkerrallista ja dokumentaarista materiaalia sekä opiskelee musiikillista yhtyetyöskentelyä kirjoitetun ja improvisoidun materiaalin kautta.
 
Opintojaksolla näyttelijäopiskelijat tekevät työryhmissä esitykset, jotka on mahdollista toteuttaa yhteistyössä tamperelaisten teattereiden ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa.
 
Opintojakso koostuu osasuorituksista, joidensisällöt, painopisteet ja järjestys voivat vaihdella suhteessa valittuun ilmiöön.
 
Opintojaksoon sisältyy teoriaopetusta. Siihen niveltyy myös taiteen historian, filosofian ja kulttuurien opintoja. Lisäksi siihen voi sisältyä kansainvälistymisopintoja.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen
Oppimispäiväkirja, essee, esitys
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
Oppimateriaalit
Opintojaksoon kuuluu opettajien erikseen määrittämää kirjallista ja audiovisuaalista oppimateriaalia.
 
Oheiskirjallisuus
Kahneman, Daniel (2012). Ajattelu nopeasti ja hitaasti. Suom. Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita.
 
 
DYNAAMINEN NÄYTTELIJÄ / Dynamic actor
 
Opintojakso, jolla opiskellaan näyttelijän psykofyysistä kokonaisilmaisua.
 
Laajuus
10–20 op  
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Yliopistonlehtori Mikko Kanninen
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa tehdä liikkeeseen ja ääneen painottuvan esiintyjäntehtävän teatteriesityksessä
- osaa yhdistää esiintymisen osa-alueet kokonaisuudeksi sekä synnyttää kantavaa, vaikuttavaa ja dynaamista äänellistä ja liikkeellistä ilmaisua
- osaa soveltaa ilmaisunsa kohtausharjoitteluun
- osaa suunnata ja säädellä näyttämöllistä (äänen, puheen, liikkeen) energiaa suhteessa esitykselliseen materiaaliin
- syventää äänellistä, musiikillista ja liikkeellistä ilmaisuaan esiintyjäntehtävän, esitystilan ja toiminnan mukaan
- ottaa vastaan ja toteuttaa luovasti erilaista ohjeistusta sekä rakentaa esitykselle valittua sisältöä ja muotokieltä osana ensemblea
- tarkastella esityksen tekemistä laajemmassa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa yhteydessä
- reflektoida eri ilmaisualueiden yhteistoimintaa ja merkityksiä esitysprosessissa suullisesti ja kirjallisesti
 
Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija opiskelee vahvaa kokonaisilmaisua, vaikuttumista ja vaikuttamista liikkeen, puheen, musiikin, tekstillisen työskentelyn ja näyttelijändramaturgian kautta. Lisäksi dramaturgiaa harjoitellaan instant- ja perinteisen säveltämisen tekniikkaharjoitteiden kautta.
 
Opintojakson aikana näyttelijäopiskelija esiintyy ohjatussa teatteriesityksessä. Esitys on mahdollista toteuttaa yhteistyössä tamperelaisten teattereiden ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa.  
 
Opintojaksoon niveltyy taiteen historian, filosofian ja kulttuurien opintoja. Lisäksi siihen voi sisältyä kansainvälistymisopintoja.
 
Opintojakso koostuu osasuorituksista, joidensisällöt, painopisteet ja järjestys voivat vaihdella suhteessa valittuun ilmiöön.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen
Oppimispäiväkirja, esitys
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
Oppimateriaalit
Murray, Simon & Keefe, John (2007). Physical Theatres: A Critical Introduction. London: Routledge.
Stanislavski, Konstantin (2011).Näyttelijän työ. Toimittanut ja suomentanut Kristiina Repo. Helsinki: Tammi.
 
Oheiskirjallisuus
Toporkov, V. O (1984). Toiminnasta tunteeseen: Stanislavski-muistiinpanoja. Suom. Martin Kurtén ja Heikki Mäkelä. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 
Muu opettajien erikseen määrittämä kirjallinen ja audiovisuaalinen oppimateriaali.
 
 
OMA ÄÄNI / My own voice
 
Opintojakso, jolla opiskellaan työstämään erilaisia tekstejä ja rakentamaan niistä esityksiä näyttelijän omasta kokemuksesta ja näkemyksestä käsin.
 
Laajuus
10–20 op
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Yliopistonlehtorit Tiina Syrjä ja Sanni Orasmaa
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tunnistaa tekstien ominaislaadut ja osaa etsiä niille sopivia ilmaisukeinoja
- osaa analysoida ja tulkita erilaisia näytelmätekstejä
- osaa toteuttaa erilaisia näytelmäkohtauksia
- osaa käyttää puhe- ja lauluääntään sekä ruumiinsa liikettä monipuolisesti ja ilmaisevasti
- osaa jäsentää tekstistä sisällöltään ja muodoltaan vivahteikkaan monologiesityksen
- osaa synnyttää ja vaihdella henkilöhahmoja
- tunnistaa oman erityisen taiteilijanäänensä laajemmassa historiallisessa ja kulttuurisessa yhteydessä
- osaa reflektoida ja arvioida omaa työskentelyään suullisesti ja kirjallisesti
 
Sisältö
Opintojaksolla opiskelija harjoittelee tekstin ruumiillistamista eri ilmaisukeinoja yhdistellen. Hän työstää sisällöltään ja muodoltaan erityyppisiä ja eri aikakausilta olevia tekstejä: näytelmäkohtauksia, runoja ja proosaa. Tekstejä käytetään myös liikkeellisen ja musiikillisen ilmaisun pohjana, apuna ja vaikuttimena.Lisäksi opintojaksolla opetellaan karaktäärien tekemistä muun muassa puhetapoja, murretta sekä hahmon puvustusta ja ulkoista olemusta muuntamalla. Opintojakso voi sisältää myös vieraalla kielellä näyttelemistä.
 
Opintojaksolla opiskelija valmistaa monologiesityksen, joka voidaan toteuttaa yhteistyössä tamperelaisten teattereiden ja Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun dramaturgian koulutusohjelman kanssa.  
 
Opintojaksoon niveltyy taiteen historian, filosofian ja kulttuurien opintoja.
 
Opintojakso koostuu osasuorituksista, joidensisällöt, painopisteet ja järjestys voivat vaihdella suhteessa valittuun ilmiöön.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen
Oppimispäiväkirja, esitys, essee
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
Oppimateriaalit
Chekhov, Michael (2002). To the actor: On the technique of acting. London: Routledge.
 
Lisäksi opintojaksoon kuuluu näytelmiä, runoja ja muita kaunokirjallisia tekstejä eri aikakausilta. Tekstit valitaan käsiteltävän ilmiön mukaan.
 
Oheiskirjallisuus
Brunetti, Dave (2006). Acting Songs. BookSurge Publishing.
 
 
NÄYTTELIJÄN POPULAARI TAIDE / Popular art of the actor
 
Opintojakso, jolla opiskellaan näyttelijäntaiteen populaarimuotoja ja niiden ilmaisutapoja.
 
Laajuus
10 op
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Yliopistonlehtori Sanni Orasmaa
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee eri kulttuurien populaareja perinteitä sekä niiden esitysmuotoja ja ilmaisukeinoja
- ymmärtää populaarien esitysmuotojen erityisvaatimuksia ja osaa käyttää liike-, puhe- sekä lauluteknistä ja -tulkinnallista osaamistaan suhteessa niihin
- osaa tehdä esiintyjäntehtävän populaarin alueelle sijoittuvassa esityksessä
- hallitsee mikrofonitekniikan
- ymmärtää näyttämöllisten populaarimuotojen (kuten musikaali, iltamat, improvisaatio, kabaree, stand up, estradishow) merkitystä Suomessa ja kansainvälisesti
- osaa reflektoida suullisesti ja kirjallisesti populaarin eri ilmiöitä laajemmassa historiallisessa, yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa yhteydessä
 
Sisältö
Opintojaksolla opiskelija tutustuu näyttelijäntaiteen populaarimuotoihin teoriassa ja käytännössä. Hän harjoittelee erilaisia puhetta, laulua ja tanssia yhdistäviä esiintymistekniikoita sekä opettelee käyttämään niissä tarvittavaa teknologiaa.
 
Opintojakson aikana opiskelijat valmistavat esityksen, joka on mahdollista toteuttaa yhteistyössä tamperelaisten teattereiden ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden kanssa.  
 
Opintojaksoon sisältyy teoriaopetusta. Lisäksi siihen niveltyy taiteen historian, filosofian ja kulttuurien opintoja. Siihen voi myös sisältyä kansainvälistymisopintoja.
 
Opintojakso koostuu osasuorituksista, joidensisällöt, painopisteet ja järjestys voivat vaihdella suhteessa valittuun ilmiöön.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen
Oppimispäiväkirja, esitys, essee
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
Oppimateriaalit
Schechter, Joel (toim.) (2003). Popular theatre: a sourcebook. New York: Routledge.
Symonds, Dominic & Taylor, Millie (toim.) (2014). Gestures of music theater: the performativity of song and dance. New York: Oxford University Press.
 
Muu opettajien erikseen määrittämä kirjallinen ja audiovisuaalinen oppimateriaali.
 
 
KANDITEATTERI / BA theatre
 
Opintojaksolla kolmannen vuosikurssin opiskelijat perustavat oman kanditeatterinsa, jolle määrittävät itse taiteelliset lähtökohdat, toiminta-ajatuksen ja organisaatiomallin, sekä vastaavat resurssien jakamisesta teatterin taiteellisten projektien kesken ja tuotannollisten aikataulujen rakentamisesta. Opiskelu tapahtuu yhdessä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ja Aalto-yliopiston Taiteen ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoiden kanssa.
 
Laajuus
15 op
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Teatterityön professori Pauliina Hulkko
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaayhdistää kaikki ilmaisun osa-alueet kokonaiseksi, monipuoliseksi henkilöhahmoksi tai roolitehtäväksi
- tunnistaa valmistettavan esityksen tyylilajin, rakenteen ja tavoitellun muotokielen, osaa synnyttää niitä vastaavia ilmaisutapoja
- hahmottaa luovan prosessin etenemisen ja suhteuttaa oman toimintansa siihen
- osaa toimia taiteellisen työryhmän itsenäisenä, kommunikoivana, luovana ja kriittisenä jäsenenä 
- osaa suhteuttaa tehtävän esityksen sekä kanditeatterin laajemman ohjelmiston ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen tilanteeseen 
- osaa reflektoida kanditeatterin valmistamisprosessia ja näyttelijäntehtäväänsä suullisesti ja kirjallisesti
 
Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija osallistuu esityksen suunnitteluun ja valmistamiseen monitaiteellisen työryhmän jäsenenä sekä toteuttaa siinä itsenäisen näyttelijäntaiteellisen tehtävän. 
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen
Oppimispäiväkirja, esitys, essee
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
 
NÄYTTELIJÄNTAITEEN VAIHTUVAT ERITYISKURSSIT / Alternating special courses of actor’s art
 
Opintojakso toteutuuitsenäisinä, vierailevien opettajien vetäminä erityiskursseina, jotka sijoittuvat ilmiöpohjaisten opintojaksojen väliin. Erityiskurssit tarjoavat opiskelijalle muusta opetuksesta poikkeavan ja sen kanssa keskustelevan näkemyksen ja kokemuksen.
 
Lisäksi opintojaksoon voi sisällyttää vapaavalintaisia kursseja, kansainvälistymis- ja liikkuvuusopintoja, samoin kuin kesäopintoja, jotka voivat muodostua muun muassa opiskelijoiden omista taiteellisista projekteista sekä kirjallisuus-, taidonkartuttamis- ja esityskatselutehtävistä.
 
Laajuus
15 op
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Yliopistonlehtori Tiina Syrjä
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa yhdistää oppimiaan näyttelijäntaiteen erityisalueiden taitoja ja valmiuksia omaan työhönsä ja muihin opintojaksoihin
- osaa sijoittaa erityiskurssilla oppimaansa suhteessa opintopolkuunsa ja reflektoida sitä suullisesti ja kirjallisesti
 
Sisältö
Opintojakson aikana opiskelija harjoittelee erilaisia erityisalueiden (kuten näyttelijäntaiteen, tanssin ja musiikin historiallisten traditioiden ja tyylilajien sekä näyttelijäntaiteeseen liittyvien erityistekniikoiden ja teknologioiden) vaatimia taitoja ja ilmaisukeinoja. Opintojaksoon on mahdollista liittää työskentelyä soveltavan teatterin ja erilaisten yleisöjen parissa.
 
Työskentely tapahtuu kunkin erityisalueen pedagogiikan tai metodin mukaisten tehtävien ja näyttämöllisten harjoitteiden kautta. Siihen voi kuulua myös luentoja ja itsenäistä työskentelyä.
 
Opintojaksoon kuuluvilla erityiskursseilla on mahdollista järjestää pienimuotoisia julkisia esityksiä tai avoimet harjoitukset. Osa opintojaksosta voidaan toteuttaa yhteistyössä Tampereen yliopiston avoimen yliopiston ja Viestinnän, median ja teatterin yksikön täydennyskoulutuksen kanssa sekä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa. Lisäksi siihen voi kuulua pohjoismaisia Norteas- tai muita kansainvälistymisopintoja.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
Oppimateriaalit
Opintojaksoon kuuluu opettajien erikseen määrittämää kirjallista ja audiovisuaalista oppimateriaalia.
 
 
VAPAAVALINTAISET OPINNOT JA TAITEELLISET PROJEKTIT / Elective studies and artistic projects
 
Opintojakso toteutuuvapaavalintaisina opintoina ja opiskelijan teatterityön tutkinto-ohjelman ulkopuolella tekeminä taiteellisina projekteina, jotka voi suorittaa myös kesäopintoina.
 
Laajuus
10 op
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Professori Pauliina Hulkko
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa suorittaa itsenäisesti ja tavoitteellisesti teoreettisia ja käytännöllisiä opintoja
- osaa tehdä itsenäistä taiteellista työtä
- osaa reflektoida työskentelyään ja oppimaansa sanallisesti ja kirjallisesti
 
Sisältö
Opintojaksolla opiskelija tekee itsenäisesti teoreettisia tai käytännöllisiä opintoja, jotka hän voi valita joko teatterityön tutkinto-ohjelman tai muiden yliopistojen opetustarjonnasta. Opintoja voi suorittaa myös osallistumalla itsenäisesti toteutettuun taiteelliseen projektiintai alan ammattilaiskurssille.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen: vapaavalinnaiset opinnot, taiteellinen projekti tai ammattilaiskurssi.
Oppimispäiväkirja, essee tai raportti.
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
 
KANDIDAATIN OPINNÄYTE / BA thesis
 
Laajuus
10 op
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Yliopistonlehtorit Mikko Kanninen ja Tiina Syrjä
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa tarkastella ja arvioida osaamistaan ja kehittymistään opintopolkunsa tämänhetkisestä vaiheesta käsin
- osaa kirjoittaa taiteellisesta työstään siihen soveltuvia käsitteitä ja sanastoa käyttäen
- tunnistaa työskentelynsä haasteita
- osaa työskennellä itsenäisesti ja tavoitteellisesti opinnäytteen aikaansaamiseksi
- osaa muotoilla ajattelunsa kirjallisesti kiinnostavaan ja oikeakieliseen muotoon
- osaa soveltaa tiedonhankintataitojaan opinnäytteen tekemiseen
- hallitsee akateemisten viittauskäytäntöjen perusteet
- osaa keskustella näyttelijäntaiteesta teatterialan ja muiden asiantuntijoiden kanssa
 
Sisältö
Opinnäyte on kirjallinen tutkielma, jonka opiskelija kirjoittaa kandidaatin opintojen aikana syntyneiden kokemusten ja oppimispäiväkirjojen pohjalta keskittyen yhteen tai useampaan valitsemaansa näyttelijäntaiteen ilmiöön. Opinnäytteen tekemistä opiskellaan kirjoitustehtävin sekä tutustumalla Nätyllä tehtyihin kandidaatin opinnäytteisiin.
 
Opinnäytteestä keskustellaan ja se esitellään yhteisissä opinnäyteseminaareissa.
 
Opinnäytteen aiheesta kirjoitetaan kypsyysnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä opinnäytteen aihepiiriin sekä kykynsä käyttää hyvää suomen kieltä ja näyttelijäntaiteen keskeisiä käsitteitä.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen opetukseen: opinnäyteseminaari, kirjallinen opinnäyte ja kypsyyskoe.
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty
 
Oppimateriaalit
Teatterityön tutkinto-ohjelman aiemmat kandidaatin opinnäytteet sekä muu opettajien erikseen määrittämä kirjallisuus.
 
Oheiskirjallisuus
Adler, Stella (1988). The technique of acting. Toronto & New York: Bantam Books.
Benedetti, Jean (2007). Art of the actor: the essential history of acting, from classical times to the present day. New York: Routledge.
Carreri, Roberta (2014). On training and performance: traces of an Odin Teatret actress. Translated and edited by Frank Camilleri. Abingdon: Routledge.
 
 
KIELIOPINNOT 15 op
 
RUOTSIN KIELI 5 op
(kurssikuvauksen laatii yliopiston kielikeskus)
 
ENGLANNIN KIELI 5 op
(kurssikuvauksen laatii yliopiston kielikeskus)
  
SUOMEN KIELI 5 op
Kirjallinen viestintä 3 op Puheviestintä 2 op)
(kurssikuvauksen laatii yliopiston kielikeskus)
 
 
TEATTERITAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op                              
 
Näyttelijä tutkijana / Actor as researcher
 
Maisterin tutkinnon lähtökohtana on kandidaatin opintojen aikana syntynyt uteliaisuus erilaisia taiteellisesti, ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti kiinnostavia ilmiöitä ja aihepiirejä kohtaan sekä kyky tutkia ja reflektoida niitä näyttelijäntaiteen eri näkökulmista: tarinankertojana, runoilijana, insinöörinä ja yhteiskunnallisena osallistujana. Päämääränä on oman taiteellisen erityisyyden tunnistaminen ja vahvistaminen sekä ammatillisen osaamisen syventäminen. Tutkintoon sisältyy kansainvälistymis- ja liikkuvuusopintoja, ja osa siitä on mahdollista suorittaa ulkomaisessa yliopistossa. Teatteritaiteen maisterin tutkinto antaa teatterialan taiteellisen jatko-opintokelpoisuuden.
 
Maisterin opinnot perustuvat opiskelijan henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan. Ne muodostuvat teatterityön tutkinto-ohjelman tarjoamista syventävistä erityiskursseista, opintojaksoista, jotka opiskelija valitsee Tampereen yliopiston ja muiden yliopistojen opetustarjonnasta, sekä syventävistä taiteellisista projekteista ja ammattiharjoittelusta. Näistä kaksi viimeistä on mahdollista toteuttaa myös kansainvälisessä ympäristössä. Opiskelija tekee taiteellisen tutkimusmatkansa pohjalta opinnäytteen, joka sisältää taiteellisen ja reflektiivisen osan.
 
 
SYVENTÄVÄT ERITYISKURSSIT 20–40 op  /Advanced special courses
 
Teatterityön tutkinto-ohjelma järjestää osana maisterin tutkintoa näyttelijäntaiteen eri osa-alueiden ja teorian erityiskursseja, joiden sisällöt ja painopisteet muuttuvat vuosikursseittain.
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Yliopistonlehtorit Mikko Kanninen ja Tiina Syrjä
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa kehittää omaa taiteellista erityisyyttään oppimansa pohjalta
- osaa soveltaa käsiteltyä näyttelijäntaiteen osa-aluetta tai teoreettista näkökulmaa omaan työskentelyynsä
 
Sisältö
Erityiskurssit sijoittuvat seuraavien otsikoiden alle:
 
Esiintyvän ruumiin mahdollisuudet ja tietoisuustaidot
-erityiskursseilla opiskelija syventyy joihinkin kandidaatin opinnoissa omaksumiinsa tekniikoihin ja harjoitteisiin. 
 
Nykyesitysmuodot ja näyttelijändramaturgia
-erityiskursseilla opiskelija syventyy nykyesittämisen muotoihin ja näyttelemiseen dramaturgisena, erilaisista osa-alueista koostuvana tapahtuvana.
 
Historialliset teatterikulttuurit, tyylilajit ja epookit
- erityiskursseilla opiskelija syventyy historiallisiin teatterikulttuureihin, tyylilajeihin tai epookkeihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi commedia dell’arte, Shakespearen teatteri, farssi ja ulkoeurooppalaiset esiintymistraditiot.
 
Populaarin tekniikat ja esitysmuodot
- erityiskursseilla opiskelija syventyy populaarin esitysmuotoihin ja tekniikoihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kabaree, stand up ja erilaiset improvisaatiotekniikat.
 
Näyttelijäntaiteen yhteiskunnalliset ja pedagogiset sovellukset
- erityiskursseilla opiskelija soveltaa näyttelijäntaidettaan erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä erilaisten yhteisöjen ja yleisöjen kanssa tutkien. Tutkimisessa opiskelija voi hyödyntää oppimiaan tekniikoita, kuten tarinateatteria.
 
Näyttelijäntaiteen erityistekniikat
-erityiskursseilla opiskelija syventyy omaa taiteellista osaamistaan vahvistaviin tekniikoihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi miimi, nukketeatterin tekniikat, Viewpoints ja hahmometodi.
 
Laulun, puheen ja musiikin erityisalueet
-erityiskursseilla opiskelija syventää omaa taiteellista osaamistaan laulun, puheen tai musiikin tekniikoiden tai erityisalueiden kautta. Tällaisia voivat olla esimerkiksi Estill-tekniikka, vieraalla kielellä näytteleminen ja vapaa säestys. 
 
Tanssin erityistekniikat ja -muodot
-erityiskursseilla opiskelija syventyy omaa taiteellista osaamistaan vahvistaviin tanssin tekniikoihin ja muotoihin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi urbaanit tanssilajit, nykytanssin erityistekniikat ja baletti.
 
Näyttelijäntaiteen teknologiset ympäristöt
-erityiskursseilla opiskelija syventyy työskentelyyn erilaisten esitysteknologioiden kanssa ja niiden määrittämissä ympäristöissä, kuten audiovisuaalisissa, digitaalisissa ja virtuaalisissa ympäristöissä.
 
Taiteen historia, filosofia ja kulttuurit sekä taiteellinen tutkimus
-erityiskursseilla opiskelija syventyy taiteen historian, filosofian ja kulttuurin ilmiöihin sekä taiteelliseen tutkimukseen teoriassa ja käytännössä.
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty.
 
 
SYVENTÄVÄT TAITEELLISET PROJEKTIT 10–30 op / Advanced artistic projects
 
Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa valitsemansa ilmiön tai aihepiirin pohjalta esityksen yksin tai työryhmässä. Hän voi myös osallistua esiintyjänä jonkun toisen ideoimaan projektiin. Projekti on mahdollista toteuttaa kansainvälisessä ympäristössä, ja se voi muodostaa maisterin opinnäytteen taiteellisen osan.
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Professori Pauliina Hulkko
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa näyttelijäntaiteellista osaamistaan itsenäisesti ja tavoitteellisesti taiteellisen päämäärän saavuttamiseksi
- osaa esityksentekijänä tai esiintyjänä rakentaa sisällöltään ja muotokieleltään omaäänisen taiteellisen kokonaisuuden
- osaa analysoida oppimaansa suullisesti ja kirjallisesti
 
Sisältö
Syventävien taiteellisten projektien päämääränä on auttaa opiskelijaa löytämään ja vahvistamaan omaa taiteellista erityisyyttään sekä tukea hänen osaamistaan esityksen tekemisen eri osa-alueilla. Projektit on mahdollista toteuttaa osana tutkinto-ohjelman toimintaa tai sen ulkopuolella.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Osallistuminen taiteellisen projektin suunnitteluun ja tekemiseen tai esiintyminen sellaisessa.
Oppimispäiväkirja, raportti tai essee.
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty.
 
 
AMMATTIHARJOITTELU 20–30 op / Professional internship
 
Opintojaksossa opiskelija osallistuu näyttelijänä tai esiintyjänä ammattituotantoon Suomessa tai ulkomailla. Ammattiharjoittelu voi muodostaa maisterin opinnäytteen taiteellisen osan.
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Yliopistonlehtori Minna Hokkanen
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa toteuttaa kokonaisen henkilöhahmon ja/tai roolitehtävän taiteellisen ammattiproduktion luomassa kehyksessä
- osaa toimia itsenäisenä tekijänä luovassa vuorovaikutuksessa taiteelliseen työryhmään
- osaa ottaa vastaan ja toteuttaa vaativaa taiteellista ohjausta
- tuntee harjoittelupaikkansa tuotantotavat sekä työn rakenteet ja osaa toimia niiden puitteissa
- tietää oikeutensa ja velvollisuutensa työntekijänä
- osaa analysoida harjoittelupaikkansa muodostavan taiteellisen yksikön toimintaa valitsemansa näkökulman ja tutkimusaiheensa pohjalta kriittisesti ja muotoilla ajattelunsa kirjallisesti jäsenneltyyn muotoon
 
Sisältö
Ammattiharjoittelu tapahtuu ensisijaisesti työskentelynä teatterissa, mutta koska tavoitteena on opiskelijan oman näyttelijyyden ja erityisosaamisen syventäminen, työ voi sijoittua myös esimerkiksi TV:hen tai elokuvaan. Opiskelija toimii itse aktiivisesti harjoittelupaikan etsimisessä. Työharjoittelun yhteydessä opiskelija valitsee teatterialaa tai jotakin sen ilmiöitä koskevan tutkimusnäkökulman, jonka kautta hän tutustuu harjoittelupaikkaansa. Opiskelija kirjoittaa aiheesta raportin tai esseen.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Roolitehtävä tai -tehtäviä ammattiproduktiossa.
Oppimispäiväkirja, raportti tai essee.
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty.
 
 
MAISTERIN OPINNÄYTE 40 op / MA thesis
 
Teatteritaiteen maisterin tutkinnon opinnäyte koostuu taiteellisesta työstä ja siihen elimellisesti liittyvästä reflektiivisestä osasta, jossa opiskelija tarkastelee työskentelyään ja ajatteluaan itse valitsemiensa ilmiöiden tai näkökulmien kautta. Opinnäytteen taiteellinen osa voi toteutua myös ammattiharjoitteluna tai omana taiteellisena projektina. Taiteellisen ja reflektiivisen osan yhteislaajuus on 40 op, ja osien suhde voi vaihdella välillä 10–30 op.
 
Oppiaine
Teatterityö
 
Vastuuhenkilöt
Professori Pauliina Hulkko
 
Osaamistavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa soveltaa ilmiölähtöistä näyttelijän ajattelua taiteellisessa ja kirjallisessa työskentelyssä
- osaa analysoida omaa osuuttaan esityksessä näyttelijäntaiteen, tekniikan, etiikan sekä esityksen sisällön ja merkityksen kautta
- osaa kirjoittaa näyttelijäntaiteesta ja omasta näyttelijyydestään omaäänisesti ja monipuolisesti
- osaa käyttää luovasti omaan ajatteluunsa ja valitsemaansa ilmiöön soveltuvaa alan käsitteistöä ja sanastoa
- hallitsee akateemiset viittauskäytännöt
- osaa jäsennellä työtään taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta
- osaa argumentoida tutkimusaihettaan suullisesti ja kirjallisesti.
 
Sisältö
Opinnäytteen taiteellinen osa voi olla esiintyminen taiteellisessa produktiossa tai muu näyttelijäntaiteen toteutuma. Reflektiivisen osan tulee tarjota näkökulmia taiteelliseen työhön ja avata opiskelijan taiteellista ajattelua suhteessa siihen. Opinnäytteeseen sisältyy osallistuminen opinnäyteseminaariin.
 
Vaadittavat opintosuoritukset
Taiteellinen työ ja reflektoiva osa. Osallistuminen opinnäyteseminaariin, oman opinnäytetyön esittely ja toisen opiskelijan työn opponointi. Opintoihin sisältyy tiedonhankintataitojen opintoja 2 h sekä kypsyysnäyte.
 
Arviointi
Hyväksytty/hylätty.