OPETUS

Nätyn opetuksen lähtökohtana on näkemys näyttelijästä itsenäisesti ajattelevana, luovana taiteilijana.

Näyttelijäammatin käsitämme alati kehittyvänä ja uusia muotoja saavana, läpi elämän muuttuvana prosessina.

Nätyllä opiskelee kerrallaan kaksi vuosikurssia. Opiskelijavalinnat järjestetään joko joka toinen tai kolmas vuosi. Hakuaika kevään 2021 opiskelijavalintoihin päättyi 20.1.2021 klo 15.

Oppimisympäristö

Tampereen yliopisto on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun ohella toinen yliopistotasoista näyttelijäkoulutusta ja näyttelijäntaiteen tutkimusta harjoittava korkeakoulu Suomessa. Nätyn opetuksessa painottuvat näyttelijän itsenäinen ajattelu, moniaistisuus, monipuolinen, kansainvälisesti suuntautunut ammatillinen asiantuntemus sekä kyky artikuloida omaa työtä erilaisissa konteksteissa.

Opetus- ja esitysyhteistyö

Nätyn opetustarjontaa rikastuttaa monimuotoinen yhteistyö eri oppi- ja taidelaitosten kanssa. Tärkeimpien yhteistyöoppilaisten – Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sekä Tampereen ammattikorkeakoulun – kanssa toteutetaan erilaisia yhteisopintojaksoja molemmilla tutkintotasoilla yhteistyössä.

Moninainen näyttelijäammatti

Näyttelijäammatissa vaaditaan erityisiä tietoja ja taitoja. Nätyllä opiskelija kartuttaa näyttelijäammatin harjoittamisessa tarvitsemiaan tietoja ja taitoja ammattilaiskohtaamisten, esityskatseluiden, asiantuntijavierailujen ja -luentojen kautta. Samalla hän oppii hahmottamaan omaa paikkaansa muuttuvassa toimintakentässä ja yhteiskunnassa sekä kasvattamaan itselleen vahvan ja monipuolisen ammatti-identiteetin.

Liikkuva ja tanssiva näyttelijä

Näyttelijäntaide on ruumiilla ja ruumiin kautta ajattelemista, joka edellyttää tietoisuutta oman ruumiin mahdollisuuksista ja sen suhteesta maailmaan. Näyttelijä aistii ja havainnoi ruumistaan ja ympäristöään luoden merkityksiä havainnoilleen nimeämällä ja toimimalla, tanssimalla.

Näyttelijä ja teksti

Teksti on näyttelijän keskeinen työskentelymateriaali ja työväline. Kohdatessaan erilaisia tekstimateriaaleja ja kirjoittaessaan myös itse näyttelijäopiskelija oppii analysoimaan, jäsentämään, muokkaamaan ja tulkitsemaan kirjoitettua. Hän alkaa tunnistaa erilaisia laatuja ja tyylejä ja oppii näin synnyttämään itsenäisiä ja omaäänisiä taiteellisia kokonaisuuksia yksin ja ryhmässä.

Näyttelijändramaturgia

Opetuksessa pyritään vahvistamaan jokaisen näyttelijäopiskelijan esiintyjyyttä ja tukemaan häntä oman taiteellisen äänensä löytämisessä ja ammatillisuutensa rakentamisessa. Opetuksen taustalla on käsitys näyttelijän ruumiillisen ajattelun erityislaadusta, joka näytellessä tulee ilmi näyttelijändramaturgiana.

Näyttelijän ääni ja puhe

Näyttelijän äänellä ja puheella on moninaisia tehtäviä. Niiden kautta teksti ajatellaan, fyysistetään ja saatetaan henkilökohtaiseksi näyttämölle. Mutta ne ovat myös olennainen osa näyttelijän läsnäolokokemusta ja itsetuntoa. Äänen ja puheen avulla rakastetaan, houkutellaan, väitetään ja vaaditaan.

Näyttelijä, laulu ja musiikki 

Nätyn laulun- ja musiikinopetuksen tavoitteena on monipuolisesti musiikkia ymmärtävä, laulava, ääntelevä ja äänellään tutkiva, omaan ääneensä luottava näyttelijä.

Vieraalla kielellä näytteleminen

Vieraalla kielellä näyttelemisen lähtöajatuksena on, että outo kieli vieraannuttaa näyttelijän joistakin puheeseen, näyttelemiseen ja kehonkäyttöön liittyvistä ennakkokäsityksistään. Kun sanan tunnettu merkitys ei totutussa määrin rajaa äänellistä ja kehollista ilmaisua, eikä käsitystä itsestä näyttelijänä, opiskelija rohkaistuu fyysisempään ja mielikuvituksellisempaan näyttelemiseen ja äänenkäyttöön.

Näyttelijä ja etäläsnäolo (telepresence)

Etäläsnäoloa sovelletaan Nätyn opetuksessa useastakin syystä. Ensinnäkin etäläsnäolon käyttö ja tutkimus esittävissä taiteissa on viime vuosina kasvanut huimasti. Toiseksi yliopistoille, myös taiteen puolella, asetetaan enenevässä määrin kansainvälistymisen ja kestävän kehityksen vaatimuksia. Näihin vaatimuksiin etäläsnäoloon ja muuhun verkko-oppimiseen liittyvä tutkimus ja käytännön kokeilut pyrkivät vastaamaan.

img1447782779_N

Opinpolkuni

Marketta Tikkanen

Vuosikurssi 2014–2019

Kun aloitin opintoni Nätyllä syksyllä 2014, käsitykseni ja odotukseni näyttelijänkoulutuksesta ja näyttelijyydestä ylipäätään olivat melko erilaiset kuin nyt. Ajattelin ja toivoin, että viidessä vuodessa minuun kaadettaisiin kaikki näyttelijän ammatissa tarvittava tieto ja taito, ja sen jälkeen olisin valmis. En osannut nähdä tarpeeksi arvoa näyttelijän omassa ajattelussa, vaan ajattelin, että näyttelijä on lähtökohtaisesti jonkun muun (ohjaajan) ideoiden toteuttaja ja ruumiillistaja. Odotin, että minusta alettaisiin muovata mahdollisimman monipuolista, joustavaa ja rooliin kuin rooliin taipuvaa näyttelijää.

d_PZjSUfrHIC984sztmCvyp2L-V4ctXDnov9fEt9dZU

Opinpolkuni

Hannes Mikkelsson

Vuosikurssi 2011–2016

Hain ja tulin valituksi Nätylle vuonna 2011, opiskellessani toista vuotta Lahden Kansanopiston teatterilinjalla. Pääsykokeissa korostui mielestäni erilaisten tehtävien harjoittelu, ja kokeet antoivat hyvän kuvan siitä, mitä opiskelu tulisi olemaan.

Ensimmäiseen vuoteen kuului Hanno Eskolan näyttämötyön tunteja, joiden keskeinen sisältö oli mielestäni näyttämöllistää erilaisia lähdemateriaaleja. Teimme pieniä esityksiä, ”klovniversioita”, taidenäyttelyjen, runojen, näytelmien ja esitysten pohjalta. Minun nähdäkseni Eskolan opetuksen tavoitteena oli itseohjautuva näyttelijä, joka kykenee tuomaan näyttelijäntyöhönsä ajattelua ja kiinnostavaa, energistä läsnäoloa itsenäisesti. Ensimmäinen opiskeluvuosi sisälsi myös tarinateatteria, Alexander-tekniikkaa, taijia, laulu -ja puhetunteja. Tiina Syrjän opettamat tarinateatteri ja Alexander-tekniikka kulkivat mukana koko viisivuotisen opiskelun.

HSKULT20160814 Nayttelija Laura Rama_0016

Opinpolkuni

Laura Rämä

Vuosikurssi 2006–2011

Nätyn pääsykoe oli pikemminkin pitkä ja kummallinen workshop, kuin vain nopea pistäytyminen raadin edessä. Jo silloin tuli selväksi, että Nätyllä annetaan aikaa ja arvoa harjoittelemisen taidolle. Ja erityisesti yhdessä toimimisen taidolle ja sen harjoittelulle – onhan teatteri olennaisesti ryhmätyötä.

Silloinen näyttelijäntyön lehtori Hanno Eskola korosti näyttelijäntyössä itsensä haastamista omalle epämukavuusalueelle, jonkin uuden ja vieraan äärelle. Tämä oli hyvä haaste. Minulle viisivuotinen koulutus perustuikin vierauden tunteen kanssa tutuksi tulemiseen.